Slider 1

Soner Temel Mühendislik ve
Yapıyol İnşaat ortaklığıyla...

HAKKIMIZDA

IV. Grup (Kurşun - Çinko - Bakır) Maden Ocağı / Bahadır Köyü - Banaz - Uşak
Holdingimize ait Soner Temel Mühendislik İnş. Tic. A.Ş., Uşak İli Banaz İlçesi Bahadır Köyü sınırları içerisinde yer alan Kurşun-Çinko-Gümüş-Bakır maden arama sahasını 20.06.2012 tarihinde ihale ile Maden İşleri Genel Müdürlüğünden satın almış bulunmaktadır.

Ruhsat sahası 1/25.000 ölçekli K23-a2, K23-b1 paftalarında yer almaktadır. Ruhsat sahası, 23.05.2017 tarihinde Soner Temel Mühendislik İnşaat Tic. A.Ş. ve Yapıyol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi Tic. A. Ş. firmaları ortaklığında kurulan Soyap Madencilik Sanayi ve Tic. A. Ş. firmasına devredilmiştir. 2014-2015-2016 yıllarında sondajlı arama faaliyetleri için Orman izinleri çıkarılmış, 2017 yılında ruhsat sahasında yaklaşık 3500m sondaj yapılmıştır.

MADEN SAHALARI

Ruhsat sahasında 3 farklı lokasyonda cevherleşme belirlenmiş olup, bu cevherleşmeler bulunduğu lokasyondaki tepe isimleri ve oluşum şekli baz alınarak;
  • Baklan Tepe Cevherleşmesi (Kurşun-Çinko-Bakır),
  • Karabatak Tepe Cevherleşmesi (Kurşun) ve
  • Tepedelen Tepe Cevherleşmesi (Çinko-Kurşun) şeklinde isimlendirilmiştir.
2017 yılına kadar ruhsat sahasının tamamının (1077,19 hektar) 1/25000 ölçekli jeoloji haritası revize edilmiş ve 3 farklı sektörde 1/5000 ölçeğinde maden jeoloji haritası yapılmıştır. Sahada gözlenen jeolojik birimler, fay, mostra, alterasyon ve damar gibi jeolojik unsurlar harita üzerine işlenmiştir. Ayrıca sahanın değişik yerlerinden 85 adet kimyasal/jeokimyasal, 14 adet mineralojik ve 34 adet petrografik analiz için kaya numuneleri alınmıştır. Kimyasal analizler Acme Lab. ve Argetest Lab. da, petrografik-mineralojik analizler Dr. T. Kemal TÜRELİ tarafından yapılmıştır.



Ruhsat sahasında cevherleşme adına önemli sayılabilecek 3 farklı sektörde (Karabatak Sektörü, Tepedelen Sektörü, Baklan Sektörü) ve toplamda 32 farklı lokasyonda planlanan sondajlar ve sondajlara ulaşımda kullanılacak yollar için "ÇED Gerekli Değildir" kararı ve "Orman izinleri"  alınmıştır. Sonradan planlanan yolların genişletilmesi ve bazı kısımlarının değiştirilmesi için Orman izin genişletme süreçleri başlatılmış olup, izinler çıkmış ve saha teslim alınmıştır. 2017 yılı arazi çalışmalarında, ruhsat sahasında belirlenen 3 farklı sektörde toplamda 5 km. ye yakın sondaj yol ve lokasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Tepedelen Tepe'de 7 adet, Baklan Tepe'de 11 adet olmak üzere toplamda 18 adet 3476,60 m sondaj 182 günlük bir çalışma sonucu tamamlanmıştır. Her bir kuyu bitiminde, kuyu doğrultu ve eğiminin ölçümü hassas cihazlarla yapılarak, şirket yetkilileri ile birlikte karşılıklı imza altına alınmıştır. Kuyu bittikten sonra sondaj karot sandıkları da karşılıklı imza altında sondaj taşeron firmalardan teslim alınmıştır. Sondaj kuyu ağızlarına 50 cm. uzunluğunda pimaş borular koyularak, etrafları çimento ile kapatılarak sabitlenmiştir. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra, sahadaki yol ve sondaj lokasyonlarının hassas topoğrafik cihazlarla ölçümü yapılarak, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması tamamlanmıştır.

Muratdağı'nın güney eteklerini oluşturan ruhsat sahasının birçok yerinde granit intrüzyonu ile yakından ilişkili cevherleşme sunan mostralar gözlenmiştir. Bunlardan Baklan Tepe ve Tepedelen Pınarı mevkilerinde 1/2000 ölçekli ayrıntılı maden jeolojisi yapılmıştır. Çalışma sahasında iki tip cevherleşme görülmektedir. Birincisi kontakt pirometazomatik (skarn tipi) Cu-Pb,Zn cevherleşmesi, ikincisi ise metamorfik seri içinde, özellikle mermerlerle ilişkili olarak görülen damar tipi Cu-Pb-Zn (hidrotermal) cevherleşmesidir.

Ruhsat sahasındaki granit sokulumları, metamorfikleri ve kireçtaşı bloklarını kontakt metamorfizmaya uğratmıştır. Magmatik sokulum özellikle kireçtaşı bloklarının bulunduğu kısımlarda skarnların ve cevherleşmenin gelişmesine neden olmuştur. Ayrıca bütün bu birimleri kesen ve hidrotermal evrede oluştuğu düşünülen kuvars damarları vardır.

Murat Dağı zuhurları İç Batı Anadolu bölgesinde bulunan ender Cu-Pb-Zn cevherleşmelerinden biridir. Yörenin yakın civarında cevherleşmelerle yakın ilişkisi bulunan Baklan granitine benzer herhangi bir sokulum kayacı bulunmamaktadır. Bu nedenle yakın civarda benzer tipte başka bir yataklanma yoktur. Sahanın oldukça engebeli bir topoğrafyaya sahip olması ve orman örtüsüyle kaplı olması, yüksek kot nedeniyle (1900 m ve üstünde) kış koşullarının da uzun sürmesi sahada uzun süreden bu yana bir madencilik faaliyetinin görülmemesi sonucunu getirmiştir (yöre sakinlerinin ifadesine göre 30 yıldan fazla bir süredir işletme yapılmamıştır). Sahada ciddi bir arama yapılması ile ekonomik bir maden yatağı bulunması olasıdır.

Projenin ülke ekonomisine katkısının yanında; malzeme-ekipman alımı, çeşitli hizmet alımları, devlet hakkı, harç-vergiler, SSK primleri gibi gelirler de sağlanacaktır. Projenin istihdam olanakları, bilinçlendirme, altyapı-üstyapı değişimi gibi olumlu sonuçları olacaktır. Personel, hizmet alımı ve satın alma ihtiyaçlarının mümkün olduğunca faaliyet alanı ve yakın çevresinden temin edilmesi hedeflenmiştir. Bu da projenin, bölge için bir istihdam kaynağı olması açısından önem arz etmektedir. Bu durum, çevredeki birçok hanenin gelir ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Proje sayesinde ortaya çıkan iş imkânları, faaliyet alanı ve çevresindeki yerleşimlerin de ekonomilerinin gelişmesine yardımcı olabilecektir. Projenin diğer bir önemli etkisi ise, yöre ve çevre halkının işe alım aşamasında, sağlık, iş güvenliği ve çevre hususlarında bilinçlendirilmeleri olacaktır. Alım yapılan personele madencilik, güvenlik ve çevresel hususlarla ilgili eğitim verilecektir. Ayrıca proje alanında oluşturulacak altyapı yatırımları (yol vb.) madencilik faaliyetinin sona ermesinden sonra da kullanılabilecektir.

FOTO GALERİ